Brister i ventilationssystemet vid OVK-besiktning

I ett land som Sverige, där vi tillbringar den allra största delen av vår tid inomhus, är det oerhört viktigt med en god ventilation och en god inomhusmiljö. Därför beslutade riksdagen 1991 att alla flerfamiljshus och offentliga lokaler regelbundet måste besiktigas för att tillse att ventilationen fungerar tillfredsställande. Denna besiktning kallas OVK, som står för Obligatorisk VentilationsKontroll. OVK-besiktning utförs av certifierade kontrollanter, oftast från en ventilationsfirma, men även byggfirmor och sotare brukar utföra OVK.

Typer av ventilationssystem och när OVK måste genomföras

De ventilationssystem som förekommer i Sverige är självdrag (S), mekanisk frånluft (F), mekanisk frånluft med värmeväxlare (FX), mekanisk från- och tilluft (FT), samt mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare (FTX). OVK måste utföras vart tredje år i offentliga byggnader som skolor och sjukhus, samt i flerfamiljshus med FT och FTX. Vart sjätte år måste besiktning göras i flerfamiljshus med S, F, och FX. I hus med bara en eller två bostäder med FX, FT eller FTX behöver inte OVK genomföras förutom när ventilationssystemet tas i bruk.

Kontrollanten

Den som genomför besiktningen har en behörighet för att genomföra OVK-besiktning. Det finns två huvudbehörigheter, Normal (N) och Kvalificerad (K). N betyder att man kan gendomföra besiktningar av F-system, K att man kan besiktiga alla typer av ventilationssystem. Dessutom finns behörigheterna Självdragskompetens (S), där man är behörig att besiktiga hus med självdrag, samt E-behörighet, då man kan kontrollera lägenhetsaggregat i flerfamiljshus.

EN OVK-besiktning tar inte så lång tid per lägenhet, kontrollanten ska helt enkelt testa luftflödet vid alla ventilationspunkter och se till att det är tillfredsställande.

Brister

Om kontrollanten hittar fel eller brister i ventilationssystemet gör han en anteckning i OVK-protokollet. Exempel på fel som måste åtgärdas kan vara otillräckligt antal frånluftsdon, igenkorkade ventiler eller felkopplade köksfläktar. Ventilationssystemen bedöms dock alltid efter hur reglerna såg ut när ventilationssystemet togs i bruk, så om systemet fungerar utifrån det får det godkänt. Kontrollanten kan dock rekommendera fastighetsägaren att byta ut ventilationssystemet om han tycker att det fungerar otillräckligt utifrån dagens krav. Fastighetsägaren är dock i dessa fall inte skyldig att byta ut systemet, utan det är just en rekommendation.

När besiktningen är klar ger kontrollanten fastighetsägaren ett protokoll. Om kontrollen visar att inga fel kan påvisas får fastighetsägaren även ett intyg på utförd besiktning. Detta intyg ska sitta på väl synlig plats i byggnaden, i trapphuset till exempel. Om protokollet visar på fel ska dessa åtgärdas snarast. Besiktningsmannen ska i protokollet ange förslag på hur ventilationen kan förbättras. Om fastighetsägaren inte åtgärdar felen inom utsatt tid kan han dömas att betala vite till kommunen.

God inomhusmiljö

En god inomhusmiljö är varje fastighetsägare och OVK är ett av de viktigaste verktygen för att säkra en bra inomhusluft för de boende. Som fastighetsägare gäller det därför att se att inomhusluften är så god som den kan vara, vilket i vissa fall kan innebära att man behöver byta ut ventilationssystemet i fastigheten. Ett modernt ventilationssystem är dock alltid en bra investering eftersom system med värmeväxlare kan sänka fastighetens värmekostnader väsentligt över ett år. Bra luft gör även de boende gladare och friskare och gör fastigheten mer attraktiv att bo i.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

 

19 Dec 2017

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden